Regulamin

REGULAMIN STRONY SPECJALBOX.PL

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.specjalbox.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)

SPRZEDAWCĄ i równocześnie ADMINISTRATOREM sklepu internetowego jest firma:
Light Catering Łukasz Kowalczyk
Adres: ul. Polna 63B, 05-311 Dębe Wielkie
Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: jak wyżej
tel. +48 537 621 157
e-mail: biuro@specjalbox.pl
Firma posiada nadany numer ewidencyjny: NIP: 8222188250

KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu – w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Light Catering Łukasz Kowalczyk z siedzibą w Dębe Wielkie, ul Polna 63B, 05-311 Dębe Wielkie, wpisaną do CEIDG, NIP 8222188250

1.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

2. Definicje
2.1 Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez Light Catering Łukasz Kowalczyk posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego

2.2 Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług.

2.3 Dostawca – Oznacza firmę Light Catering Łukasz Kowalczyk

3. Przedmiot zamówienia
3.1 Przedmiotem zamówienia jest Usługa lub Usługi cateringowe dostępny na stronie internetowej www.specjalbox.pl w zakładce „diety”.

3.2 Posiłki dostarczane są w zamkniętych pojemnikach, nadających się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, lub w plastikowych opakowaniach szczelnie zamkniętych wieczkiem. Na każdym pudełku naklejona jest etykieta zawierająca nazwę, skład oraz zalecany sposób podania.

3.3 Menu znajdujące się na stronie internetowej www.specjalbox.pl jest przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu.

3.4 Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości wraz z warunkami przechowywania, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłków w opakowaniu zbiorczym.

3.5 Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są podczas składania zamówienia.

4. Złożenie zamówienia
4.1 Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta w jednej z poniższych form:

4.1.1 online za pomocą modułu sklepu www.specjalbox.pl

4.1.2 pocztą elektroniczną poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@specjalbox.pl

4.1.3 poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.specjalbox.pl w zakładce „kontakt”;

4.1.4 telefonicznie, od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00-21:00, pod numerem telefonu (+48) 537 621 157;

4.1.5 podczas spotkania w siedzibie firmy, po uprzednim umówieniu terminu pod numerem telefonu (+48) 537 621 157.

4.2 Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 22.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia.

4.3 Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.

4.4 Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, otrzymania informacji o kończącym się pakiecie oraz ewentualnie przetwarzania danych dla celów promocyjnych.

4.5 Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować firmę Light Catering Łukasz Kowalczyk o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

4.6 Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Dostawcę za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy Dostawcy o pozostałych przyjmowanych przez Klienta płynach, produktach lub lekach.

4.7 Zestaw próbny. Decydując się na skorzystanie z promocji dotyczącej zamówienie jednorazowego zestawu próbnego w obniżonej cenie: jedna osoba może zamówić tylko i wyłącznie jeden zestaw próbny. Zestaw próbny może zostać dostarczony tylko raz pod jeden konkretny adres.

5. Płatność
5.1 Klient może dokonać zapłaty za złożone zamówienie w następujących formach:

5.1.1 za pośrednictwem funkcji płatności elektronicznej dostępnej na stronie internetowej www.specjalbox.pl;

5.1.2 przelewem bankowym na wskazany przez Dostawcę rachunek bankowy;

5.1.3 gotówką w siedzibie firmy;

5.2 Za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy kwotą należności za dane zamówienie. Dostawca uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją zamówienia do czasu otrzymania należności za dane zamówienie, za przekazaniem Klientowi stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową.

W celu przyspieszenia realizacji Zamówienia Klient może wysłać drogą mailową na adres biuro@specjalbox.pl potwierdzenie dokonania płatności wygenerowane przez system bankowy.

6. Dostawa

6.1 Dostawa Zamówienia odbywa się od poniedziałku do soboty w wybranym przez Klienta podczas składania zamówienia przedziale godzinowym określonym przez Klienta.

6.2 Dostawy nie odbywają się w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy. W przypadku dłuższych przerw w pracy firmy Light Catering Łukasz Kowalczyk, firma planuje dostawy w innym systemie, niż standardowo informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.

6.3 Klient ma możliwość podania preferowanych opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta.

6.4 W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością nie zgłoszoną do godz. 07:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

6.5 Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.

7. Zmiana i anulowanie zamówienia

7.1 Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od pracownika firmy Light Catering Łukasz Kowalczyk wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

7.2 Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 07: 00 na jeden dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.

7.3 O chęci anulowania lub zmiany Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować firmę Light Catering Łukasz Kowalczyk telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem.

7.4 Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.

7.5 W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Light Catering Łukasz Kowalczyk) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.

7.6 W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 07:00 dnia poprzedzającego dostawę.

7.7 Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmniejszenia pakietu.

8. Reklamacja

8.1 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@specjalbox.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
Reklamacja powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.
Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona do godziny 7:00 w dzień poprzedzający dostawę w przypadku chęci zrezygnowania z kontynuowania dostaw

8.2 Reklamacje związane z realizacją Zamówienia dotyczącej produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 21.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.

8.3 W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w pkt. 8.1 oraz 8.2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta.

8.4 Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w dniach roboczych.

8.5 Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz świadczeniem Usług Usługobiorca oraz Klient może złożyć drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@specjalbox.pl

9. Postanowienia końcowe

9.1 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827).

9.2 Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach serwisu internetowego www.specjalbox.pl. Domniemywa się, że klient składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.

9.3 Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez właściciela serwisu, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.specjalbox.pl, a w przypadku klientów, którzy zaakceptowali Regulamin mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

9.4 W stosunku do klientów, którzy nie są konsumentami, właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

a) problemy w funkcjonowaniu serwisu www.specjalbox.pl, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezależnych od właściciela w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
b) utratę danych spowodowaną okolicznościami niezależnymi od właściciela serwisu.

10. Alergeny

Lista Alergenów które mogą występować w posiłkach:
Zboża zawierające gluten (pszenica, jęczmień, żyto, owies, kamut , orkisz)
Białka mleka krowiego
Jaja,
Ryby
Skorupiaki
Orzechy ziemne (arachidowe)
Soja
Sezam
Dwutlenek siarki i siarczyny
Gorczyca
Łubin
Seler
Mięczaki

W celu uniknięcia reakcji alergicznych prosimy o kontakt bezpośredni (celem uniknięcia danych produktów).